هندوانه به شرط عشق

مجموعه‌ شش داستان‌ طنز است که با قلمی شیرین و جذاب به وقایع روزمره زندگی یک خانواده‌ پرداخته است. پدری شاعر مسلک و مادری تیمسار مسلک و بچه‌هایی که بین زمین و آسمان معلق هستند. بچه‌هایی که دوست دارند هندوانه را با عشق بخورند.