دعاهای قبل از خواب

کتاب حاوی دعاهای ساده و دلنشینی است که جهان را از نگاه کودکان به نظاره نشسته. شاید این دعاها کمی عجیب و غریب یا خنده‌دار باشد اما خواندن آنها خالی از لطف نیست.